HB in beeld, gevestigd aan het Achter-Oventje 20a, 5411 NN in Zeeland, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
Functionaris gegevensbescherming: Marieke van Esch
Praktijkadres/postadres: Achter-Oventje 20a, 5411 NN Zeeland
Telefoonnummer: 06-16410406
Email: info@hbinbeeld.nl
Website: https://www.hbinbeeld.nl

Beveiliging persoonsgegevens
HB in beeld neemt de bescherming van cliënt gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw cliëntgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hbinbeeld.nl.

Persoonsgegevens verwerken
HB in beeld verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
• Voor- en achternaam
• Bij cliënten jonger dan 18 ook de naamgegevens van de ouders/ wettelijk vertegenwoordiger(s)
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt bijvoorbeeld mondeling tijdens begeleiding, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
HB in beeld kan ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:
• Ontwikkeling
• Gezondheid en welzijn
• Biometrische gegevens
• School en/of opleidingsgegevens
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Deze gegevens hebben tot doel de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerken
HB in beeld verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van een opdracht als gevolg van een hulpvraag
• Administratieve doeleinden
• Het afhandelen van de betalingen
• Communicatie indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• Verzenden van een nieuwsbrief of reclame
• Informatie over wijzigingen van producten en diensten
• Om goederen en diensten af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
HB in beeld maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HB in beeld) tussen zit.

Bewaarplicht
HB in beeld bewaart het cliëntdossier met persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Toch stelt de wet dat binnen de gezondheidszorg dossiers 15 jaar bewaard moeten worden (bij kinderen geldt 15 jaar bewaarplicht vanaf de leeftijd van 18 jaar).
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, tenzij je als cliënt verzoekt het dossier te vernietigen.
Voor de belastingdienst dienen we financiële zaken 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
HB in beeld verkoopt jouw gegevens nooit aan derden! HB in beeld zal persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die jouw gegevens verwerken binnen onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HB in beeld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt HB in beeld enkel en alleen met jouw nadrukkelijke toestemming informatie en persoonsgegevens aan derden. Dit gaat over contacten met de school, leerkracht, (huis)arts en eventuele andere behandelaars.

Cookies, of vergelijkbare technieken
HB in beeld gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HB in beeld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hbinbeeld.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
HB in beeld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. HB in beeld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons